Portret Stefana Batorego

ok. 1583

klasztor Misjonarzy w Krakowie